Preverjanje in ocenjevanja znanja – predpisi

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevamo PRAVILNIK o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 52/2013). Objavljamo izvleček dveh členov.

4. člen

(javnost ocenjevanja in obveščanje)

Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se zagotavlja zlasti:

  • s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učenca,
  • s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno ocenjevalno obdobje,
  • s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,
  • z določitvijo načina in rokov ocenjevanja,
  • z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,
  • s sprotnim obveščanjem učenca in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,
  • tako, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge izdelke.

10. člen

(načini ocenjevanja)

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev.

Učitelji učence seznanijo s kriteriji ocenjevanja pri urah pouka. Pri nekaterih predmetih starše seznanimo s kriteriji ocenjevanja preko zapisa v zvezku učenca saj jih morajo podpisati. Za ostale predmete bomo objavili kriterije na tem mestu.

Kriterije ocenjevanja so sprejeli oz. posodobili strokovni aktivi ob koncu meseca avgusta 2018.

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)