Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025

Objavljamo ponudbo obveznih izbirnih predmetov, za šolsko leto 2024/25

 

Zap. št. IZBIRNI PREDMET          KRATICA Razred
1. Urejanje besedil UBE 7.
2. Likovno snovanje 1 LS1 7.
3. Nemščina 1 NI1 7.
4. Ruščina 1 RI1 7.
5. Obdelava gradiv: les OGL 7.
6. Šport za sprostitev ŠSP 7.
7. Ansambelska igra ANI 8.
8. Likovno snovanje 2 LS2 8.
9. Nemščina 2 NI2 8.
10. Multimedija MME 8.
11. Obdelava gradiv: kovine OGK 8.
12. Šport za zdravje ŠZZ 8.
13. Izbrani šport – Nogomet IŠPN 9.
Izbrani šport – Odbojka IŠPO
14. Likovno snovanje 3 LS3 9.
15. Obdelava gradiv: umetne snovi OGU 9.
16. Načini prehranjevanja NPH 9.
17. Računalniško omrežje ROM 9.
18. Nemščina 3 NI3 9.
19. Retorika RET 9.
20. Ples PLE 7., 8.
21. Sodobna priprava hrane SPH 7., 8.
22. Poskusi v kemiji POK 8., 9.
23. Gledališki klub GKL 7., 8., 9.
24. Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA 7., 8., 9.
25.. Rastline in človek RČL 7., 8., 9.
26. Filmska vzgoja – dokumentarni film FVZ 7., 8., 9.
27. Turistična vzgoja TVZ 7., 8., 9.
28. Verstva in etika VE1 7., 8., 9.
29. Šolsko novinarstvo ŠNO 7., 8., 9.
30. Risanje v geometriji in tehniki RGT 7., 8., 9.

 

 

Spremembe glede izbire obveznega izbirnega predmeta so možne do 10. septembra tekočega šolskega leta, vendar le, če skupine niso zasedene oz. se ne zmanjša število skupin posameznega izbirnega predmeta in če to dopušča učenčev urnik.

Starši izpolnete vlogo za spremembo, ki je na povezavi VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi Potrdila o vpisu v glasbeno šolo ter pisne vloge staršev, ki je na povezavi VLOGA ZA OPROSTITEV

 

Maja Doljak, pomočnica ravnatelja

 


 

Spoštovani starši in učenci!

Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So obvezni del pouka in se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Učenci izberete dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. V primeru, da izberete tuji jezik, ki poteka dve uri tedensko, izbira že zadostuje za izpolnitev obveznosti obiskovanja izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev, ki ji priložite Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. 

Vabimo vas, da si v nadaljevanju te strani ogledate predstavitev predmetov. 

 

PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

FILMSKA VZGOJA

dokumentarni film

učiteljica MAJDA ŠUBIC

7., 8., 9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Filmska vzgoja kot izbirni predmet poteka modularno in predvideva tri module po 35 ur, v 9. razredu ima modul 32 ur:  

 • Kaj je film,  
 • Filmski žanri in 
 • Umetnost in družba.  

Moduli so lahko samostojni, lahko pa se tudi dopolnjujejo in nadgrajujejo. 

Film je razširjeno področje umetnosti med mladimi. V ospredju filmska vzgoja  obravnava filma kot umetnost, množičnega medija in tehničnega proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Filmska vzgoja zato vpliva na učenčev družbeni, etični in čustveni razvoj, pripomore k raziskovanju univerzalnih tem ter spodbuja k razlikovanju in sprejemanju različnih pogledov na svet ter na družbene in kulturne korenine našega naroda. 

Poleg teoretičnih spoznanj o filmu, bomo  spoznavali družbene vidike filmske ustvarjalnosti, ki lahko obravnavajo številne pereče probleme (npr. pojav revščine, versko problematiko, kulturno problematiko …). Velik del ur bomo namenili filmskemu doživljanju, razumevanju, interpretiranju in vrednotenju filmov, ki si jih bomo ogledali. Po ogledu filma bomo razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni (besedni in pisni) interpretaciji. 

Spoznavali boste filmsko ustvarjalnost, predstavnike filmske umetnosti,  zgradbo filmske pripovedi: dramaturško zasnova zgodbe, vzpostavljanje napetosti (suspenz); temo, idejno vodilo, zgodbo in sporočilo filmskega dela. Srečali se boste z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi: kader, sekvenca, plan, snemalni koti, delo kamere, gibanje protagonistov, gledišče, osvetlitev, objektivi, optični pripomočki, posebni učinki, montaža, zvok in spoznavali žanrsko produkcijo, danes prevladujoče žanre ter kako presegamo žanrske okvirje. 

Spoznali in izpeljali boste predpripravo na snemanja kratkega dokumentarnega filma: izbirali in smiselno utemeljili tematiko dokumentarnega filma, posneli in zmontirali dokumentarni film. Z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov boste pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali ter pri tem upoštevali različnosti mnenj. 

Kdaj bo potekal pouk? 

Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni. 

Kako bomo ocenjeni? 

Pri ocenjevanju boste razmišljali o filmih, ki si jih bomo skupaj ogledali. Posneli boste dokumentarni film in ga vrednotili. 

Kaj moram še vedeti? 

Predmet lahko izberete v 7., 8. in 9. razredu, ker se izvajajo trije moduli, prav tako se lahko vpišete tudi, če predmeta še niste obiskovali v preteklem letu. Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Pri snemanju bomo uporabljali fotoaparate, tablice in telefone. 

 

 

GLEDALIŠKI KLUB

učiteljica SARA ŠINKO

7., 8., 9. razred

 
Česa se bomo pri tem predmetu učili? Pri gledališkem klubu učenci spoznavate nekaj teorije o gledališču, spoznate, kaj so to komedija, tragedija, drama, predvsem pa gre za praktično delo, razvijanje sposobnosti izražanja z mimiko, s kretnjami, z gibanjem in z govorom. Najprej začnemo z improvizacijo, šele kasneje preidemo k gledališkemu delu in ga uprizorimo. Cilj gledališkega kluba ni pripraviti predstave za celotno šolo, ampak za manjšo skupino. Učenci se učite recitirati in deklamirati, skratka, govorno nastopati. Pri izbiri programa se odločamo glede na želje učencev in njihovo predznanje.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat tedensko po eno uro. V 7. in 8. razredu mu je namenjenih 35 ur, v 9. pa 32.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevanje je številčno. V vsakem polletju dobite učenci eno oceno iz nastopa, npr. deklamacije, igranja v igri.

Kaj moram še vedeti? Ogledamo si vsaj eno gledališko predstavo in jo ocenimo. Vstopnico za predstavo in prevozne stroške (če se peljemo z avtobusom ali vlakom) plačate učenci. Uporabljamo delovni zvezek Gledališki klub, ki si ga učenci brezplačno izposodite v šoli. 

 

ANSAMBELSKA IGRA

učitelj GORAZD PINTAR

8. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Kdaj bo potekal pouk?

Kako bomo ocenjeni?

Kaj moram še vedeti?

 

LIKOVNO SNOVANJE

učiteljica PETRA PRIMC MARKO

7., 8., 9. razred

 
    LIKOVNA SNOVANJA 2

 

 

LIKOVNA SNOVANJA 1 

   

Česa se bomo pri tem  predmetu učili?

 • 7. razred  LS1 Pri risanju in slikanju boste ustvarjali v različnih tehnikah, spoznali boste pomen barve in črte v modi in ostalih poklicih ter delo modnega oblikovalca. Samostojno boste modelirali kip in si s tem  razvijajo občutek za 3. dimenzijo, stabilnost in dinamiko kipa. Preizkusili se boste v odtiskovanju in utrdili osnovne pojme tiskarstva. Ustvarjali bomo tudi na prostem in obiskali različne kulturne ustanove.              
 • 8. razred  LS2 Spoznali boste pomembnost prikazovanja prostora na ploskvi pri raznih poklicih (slikar, arhitekt, oblikovalec, scenograf) in likovno delo izdelali v povezavi z glasbo in ritmičnim gibanjem. Pridobivali boste znanja iz umetniške in industrijske grafike ter spoznali delo tiskarja in grafičnega oblikovalca. Samostojno boste oblikovali vizualno sporočilo. Zakaj je pomembno zaščititi arhitekturno dediščino? Kaj so prostorski elementi in njihove funkcije? Kakšna je estetska in funkcionalno ureditev bivalnega prostora? Spoznali boste značilnosti poklica oblikovalec prostorov in obiskali kulturne ustanove v našem mestu.              
 • 9. razred  LS3 Ukvarjali se bomo s kompozicijo, proporci in spoznali pojem zlati rez, perspektiva in vse to upoštevali pri risanju predmetov in figur po opazovanju. Spoznali boste različne načine povezave kipa in ambienta ter se srečali s pojmom instalacija, z različnimi materiali za gradnjo instalacij ter tudi praktično izdelali instalacijo. Kaj je urbanizem? Načrtovali boste prostorske spremembe v domačem okolju in oblikovali makete novih prostorskih tvorb v domačem okolju. Podrobno boste spoznali medije: film, televizija, računalniška in video animacija in izvedli projekt z nekim medijem na izbrano temo.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal 2 šolski uri – blok uri, da boste imeli dovolj časa za ustvarjanje in vaše delo ne bo prekinjeno. Pouk poteka po zaključku rednih ur, torej 6. in 7. šolsko uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? Najpomembnejši pri zapisu ocene je vaš napredek na vseh likovnih področjih, ki ga boste dosegli s svojo prizadevnostjo in trudom ter izvirnostjo. Ocenjeni bodo vaši izdelki.

Kaj moram še vedeti? Stroške, ki nastanejo glede na program pri izbirnih predmetih (npr. obisk raznih razstav in likovnih centrov), krijete sami. Tudi stroške za določene materiale, ki jih potrebujemo pri delu v šoli in jih bom kupila, starši krijejo po položnici.

  LIKOVNA SNOVANJA 3

   

 

NEMŠČINA

učiteljica TJAŠA JARC

7., 8., 9. razred

S klikom na sliko se lahko pozabavaš z besedami, ki so si v nemščini in slovenščini zelo podobne:

  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Spoznavali bomo nemščino, odkrivali podobnosti z nemščino in slovenščino ter spoznavali nemško govoreče dežele, ki od Slovenije niso tako zelo oddaljene. Nemščino se bomo učili postopoma, ves čas učenja pa bomo razvijali vse štiri jezikovne spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje in pisanje), ki so pri učenju tujega jezika zelo pomembne. Občasno bomo naše znanje usvajali in poglabljali preko igre, saj so takrat možgani najbolj aktivni in si stvari hitreje zapomnimo.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal dve uri tedensko. Lahko je to predura, 6. ali 7. ura.

Kako bomo ocenjeni? V celem šolskem letu bomo pridobili tri ocene, eno ustno, eno pisno in eno iz govornega nastopa

Kaj moram še vedeti? V današnjem času je svet zelo povezan, zato je priporočljivo, da znamo govoriti čim več jezikov. Ljudje veliko potujejo, študirajo in delajo v tujini, sodelujejo s tujimi partnerji na poslovnem področju, se povezujejo s tujimi ljudmi preko družabnih omrežij… Dejstvo je, da je Slovenija majhna in če imaš željo pogledati izven meja Slovenije, samo znanje slovenščine ni dovolj. Če ti tuji jeziki ležijo, je zate zelo priporočljivo, da se naučiš še kakšnega jezika. 

 

RETORIKA

učiteljica MANCA MIKELJ

9. razred

 
  ARISTOTEL Česa se bomo pri tem predmetu učili? Naučili se boste javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Kdaj bo potekal pouk? Vsak teden eno šolsko uro (skupaj 35 oz. 32 ur).

Kako bomo ocenjeni? Dobili boste oceno za govorni nastop in oceno za analizo (razčlenitev) govora.

Kaj moram še vedeti? Iz svojih izkušenj boste prepoznali, da je retorika vsakdanje uporabna in koristna veščina. 

 

TURISTIČNA VZGOJA

učitelj LUKA PLANINC

7., 8., 9. razred

 
  IZLET V MIRABILANDIJO Česa se bomo pri tem predmetu učili? Spoznavali bomo turistične kraje. Raziskovali bomo o turistično ponudbo. Iskali bomo lokalne znamenitosti in zanimivosti. Obiskali bomo gostinsko šolo in spoznali turistične poklice. Ogledali si bomo kakšen promocijski video – kot je na primer tale. Izdelali bomo turistični spominek. Obiskali bomo kakšno znamenitost. Spoznali bomo organiziranost slovenskega turizma.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo običajno potekal eno uro tedensko, a bomo velikokrat šli na kakšen izlet, tako da takrat pouka v učilnici ne bo. Delo pri pouku turistične vzgoje je raznovrstno, zanimivo, aktualno, praktično in uporabno.

Kako bomo ocenjeni? Pri predmetu NI pisnega in ustnega ocenjevanja (spraševanja in kontrolnih nalog). Ocenjujemo izdelke (zgibanke, mapo, poročila, pripravo materiala…).  

Kaj moram še vedeti? Turizem je hitro razvijajoča panoga. Če so ti všeč potovanja, spoznavanje novih krajev ali pa morda razmišljaš o poklicu v turizmu, potem je ta predmet pravi zate.

 

 

VERSTVA IN ETIKA

učiteljica BARBARA TRDINA

7., 8., 9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Obvezne teme VERSTVA IN ETIKE so:

 • VERSTVA SVETA
 • KRŠČANSTVO
 • ISLAM
 • BUDIZEM
 • VZORI IN VZORNIKI
 • ENKRATNOST IN RAZLIČNOST

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat tedensko po eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni? Predmet se ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

Kaj moram še vedeti, kaj predmet še ponuja?

 • Ponuja možnost, da učenci razširijo oz. dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.
 • Pouk učencem pomaga razumeti resnost in pomen verskih in etičnih vprašanj v današnjem svetu.
 • Pomaga pri oblikovanju osebnega odnosa do teh vprašanj.
 • Pomaga odkrivati podobnosti in različnosti med ljudmi in se jih uči sprejemati in z njimi živeti.
 • Učence seznani z novimi religioznimi gibanji v Sloveniji in svetu.
 • Navaja k reševanju konfliktov, upoštevajoč dostojanstvo in svobodo sebe in drugega.
 • Odvrača od uporabe nasilja v medsebojnih odnosih.

 

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

učiteljica BERNARDA POHLEVEN

9. razred

 
Osnovni tehnični elementi   Zahtevni tehnično-taktični elementi   Taktika odbojkarske igre Česa se bomo pri tem predmetu učili? Ponovili bomo osnovne tehnične elemente odbojke: zgornji in spodnji odboj, sprejem servisa, servis. Učili se bomo tehnično – taktične elemente odbojkarske igre: zgornji servis, napadalni udarec, enojni blok in taktiko odbojkarske igre: sodelovanje v sistemu »center naprej«. Igrali bomo odbojko na mivki in igro po odbojkarskih pravilih.  

Kdaj bo potekal pouk? Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro. 

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo zgornji servis, napadalni udarec in uporabo tehnično – taktičnih elementov v igri.  

Kaj moram še vedeti? Potrebuješ športno opremo in veliko dobre volje za igro odbojke in odbojke na mivki.

 

 

IZBRANI ŠPORT NOGOMET

učitelj JOŽE KORDIŠ

9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Osnovnih tehnično – taktičnih elementov nogometne igre. Imeli boste prijateljske tekme z učenci, ki imajo IP – nogomet na OŠ Škofja Loka Mesto.

Kdaj bo potekal pouk? Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo tehnično-taktične elemente in igro.

Kaj moram še vedeti? Potrebuješ športno opremo in veliko dobre volje za igro.

 

 

 

MULTIMEDIJA

učiteljica MAJDA ŠUBIC

8. razred

 
      Slika: Učimo se plavati v digitalnem oceanu (https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2017-10-10_1418.png). Digitalizacija je postala nuja. Digitalne kompetence predstavljajo samozavestno, kritično in odgovorno upotabo digitalnih tehnologij za pridobivanje in izmenjavo informacij, komuniciranje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varno uporabo in reševanje problemov.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Izdelali boste preprosto multimedijsko predstavitev (PowerPoint, Prezi, Canva …) s katero boste predstavili skupini določeno informacijo iz okolja (npr. svojo družino, hobije, aktualne teme itd.).
 • Spoznali boste pomen barv in kako te vplivajo na sporočilnost posamezne predstavitve.
 • Pri izdelavi predstavitve boste uporabili elemente multimedije: besedilo, slike, animacije, film.
 • Urejali boste zvočne datoteke (Audacity).
 • Posneli boste svoj glas, dodajali efekte, spreminjali višino tona, tempo…
 • Za predstavitev lahko uporabite lastne animacije (Gimp, Photopea).
 • Pripravili boste enostaven scenarij in posneli kratek film z digitalno kamero in ga obdelali na poljuben način (npr. v Kdenlive, DeVinci).
 • Naučili se boste reševati enostavnejše probleme in izdelali svoje animacije s pomočjo programskega jezika.
 • Spoznavali prednosti in pasti umetne inteligence, ki vedno bolj postaja del našega vsakdanjika. Uporaba vzbuja nezaupanje in skeptičnost. Prav je, da jo spoznate in ozavestite njeno uporabo na različnih področjih.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo vaše izdelke in jih pri tem kritično vrednotili po vnaprej znanih kriterijih.

Kaj moram še vedeti? Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Učni pripomočki, ki jih boste uporabljali pri pouku: računalniki, digitalni fotoaparat, digitalna kamera, zvočniki, mikrofon, tablični računalnik, telefon (vse naprave bodo na voljo v šoli, ni jih potrebno imeti doma).

V sodobnem delovnem okolju so digitalne veščine zelo zaželene, v prihodnosti bodo nepogrešljive.

Ne odlašajte, začnite in premagajte svoje dvome.

 

NAČINI PREHRANJEVANJA

učiteljica JANA RŽEN

9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Pri izbirnem predmetu NAČINI PREHRANJEVANJA se učimo o pomembnosti zdrave prehrane. Obravnavamo različne načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. Večina ur je namenjena praktičnemu delu – kuhanje, pečenje.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela in seminarske naloge.

Kaj moram še vedeti? Za živila je treba prispevati 10 – 15 € .

 

OBDELAVA GRADIV  KOVINE

učitelj JANEZ BEGUŠ

8. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Spoznavali bomo: načrtovanje predmeta iz kovin, vrste in lastnosti kovin, izbiro pravega gradiva, orodja in pripomočkov, ročne in strojne obdelovalne postopke za obdelavo, površinsko zaščito kovin.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

Kaj moram še vedeti? Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo.

 

 

OBDELAVA GRADIV  LES

učitelj JANEZ BEGUŠ

7. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Spoznavali bomo: načrtovanje predmeta iz lesa, vrste in lastnosti lesa, izbiro pravega gradiva, orodja in pripomočkov, ročne in strojne obdelovalne postopke za obdelavo, površinsko zaščito lesa.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

Kaj moram še vedeti? Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo.

 

 

ORGANIZMI V NARAVI

IN UMETNEM OKOLJU

učiteljica JANA RŽEN

7., 8., 9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Učili se boste odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji – domačimi živalmi (ljubljenčki) in rastlinami. Zavedati se moramo, da so živa bitja, ki jih vzamemo v oskrbo, popolnoma odvisna od nas in zato smo zanje pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Odgovorno ravnanje boste zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja. Predmet zajema predvsem veliko terenskega dela in vivaristike, podprtega z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem) in dela s slikovnimi ključi.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela in seminarske naloge.

Kaj moram še vedeti? Izpeljemo tudi nekaj aktivnosti izven šole (obisk živalskega vrta, azila za domače živali, ogled Klinike Loka, Marijino brezno…). Ne izpeljemo vsega, temveč se odločimo običajno za tri aktivnosti.

 

 

POSKUSI V KEMIJI

učiteljica TINA OSTERMAN

8., 9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Spoznavali boste osnovne tehnike in operacije varnega eksperimentalnega dela v kemiji, naučili se boste postavljati hipoteze, opazovanja in opisovanja pojavov, zbiranja podatkov in beleženja podatkov o eksperimentih v laboratorijskem dnevniku.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela, seminarske naloge in laboratorijskega dnevnika.

Kaj moram še vedeti? Ogledali si boste laboratorij in proizvodnjo halo v podjetju Knauf Insulation d. o. o. v Škofji Loki. Ogled je brezplačen, stroške prevoza krijejo učenci.

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

učiteljica MAJDA ŠUBIC

9. razred

  Slika 1: povezovanje naprav https://www.observatoriorh.com/wp-content/uploads/2017/04/internet-de-las-cosas.jpg Digitalizacija je postala nuja. Digitalne kompetence predstavljajo samozavestno, kritično in odgovorno upotabo digitalnih tehnologij za pridobivanje in izmenjavo informacij, komuniciranje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varno uporabo in reševanje problemov.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Spoznali boste osnove računalniških omrežij, principe delovanja interneta in pasti interneta ter se navajali na varno rabo interneta.
 • Informacije boste iskali z uporabo iskalnikov, elektronskih virov.
 • Spoznali boste spletne naslove, delali z elektronsko pošto, komunicirali preko interneta.
 • Naučili se boste uporabljati izmenjavo dokumentov z različnimi programskimi orodji ter skupinsko oblikovanje dokumentov prek mrež (Google Dokumenti, Microsoft 365, OneDrive…).
 • Spoznali boste delo z oddaljenimi računalniki.
 • Spoznavali prednosti in pasti umetne inteligence, ki vedno bolj postaja del našega vsakdanjika. Uporaba vzbuja nezaupanje in skeptičnost. Prav je, da jo spoznate in ozavestite njeno uporabo na različnih področjih.
 • Spoznali boste spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami, urejevalnike HTML (Notepad++, Arnes Splet…) in druga orodja za izdelavo spletnih strani.
 • V projektni obliki dela boste izdelali spletno mesto in jo prenesli na svetovni splet ali aplikacijo za mobilni telefon.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjena bo projektna naloga, ki jo boste izdelali in predstavili skupini.

Kaj moram še vedeti? Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. Vsebine bomo izbirali tudi glede na vaše zanimanje in upoštevali bomo vaše ideje. Vsak učenec uporablja pri predmetu svoj računalnik. 

Ne odlašajte, začnite in premagajte svoje dvome.

 

RASTLINE IN ČLOVEK

učiteljica JANA RŽEN

7., 8., 9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Seznanili se bomo z uporabnostjo rastlin od hortikulture, agronomije, živinoreje do kulinarike.
 • Spoznali bomo rastline v človekovi prehrani.
 • Spoznali bomo zelišča in zdravilne rastline.
 • Delali bomo z mikroskopom in pripravljali različne mikroskopske preparate.
 • Iz rastlin bomo izdelali različne izdelke (vizitke, voščila, sveče, dišavne vrečke, okrasne slike, adventne venčke…).
 • Obiskali bomo cvetličarno, vrtnarijo in se seznanili s poklici kot so vrtnar, cvetličar, farmacevt, agronom, kuhar…
 • V računalniški učilnici bomo izdelali kartoteko ogroženih rastlin.
 • V učilnici in šolskem vrtu bomo gojili začimbe in rastline.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.  

Kako bomo ocenjeni? V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz praktičnega dela in seminarske naloge.

Kaj moram še vedeti? Dan očarljivih rastlin (stroški prevoza), Ogled vrtnarije, Arboretum Volčji Potok (4 € + stroški prevoza). 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

učiteljica MATEJA BENEDIK

7., 8. razred

 
Česa se bomo pri tem predmetu učili? Učenci utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku gospodinjstva. Pouk je usmerjen v aktivno in samostojno delo v kuhinji. Učenci pripravljajo različne jedi, pri tem pa spoznavajo tehnološke postopke, gastronomska načela, varovalno in zdravo prehrano, pri delu pa upoštevajo dobro higiensko prakso.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? Pridobili boste oceno iz seminarske naloge in praktičnega dela.

Kaj moram še vedeti? Potrebno je pokriti stroške za živila (približno 15€ na učenca).

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

učitelj JOŽE KORDIŠ

7. razred

 
Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Športno plezanje
 • Tek na smučeh
 • Kolesarjenje
 • Pohodništvo
 • Namizni tenis
 • Aerobika
 • Badminton
 • Orientacija

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo iz praktičnih vsebin, plezanja in orientacije.

Kaj moram še vedeti? Potrebujete primerno športno opremo in dobro voljo. 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

učiteljica BERNARDA POHLEVEN

8. razred

 
Udeležba na Ljubljanskem maratonu Plavanje v vodnem mestu Atlantis Atletika Česa se bomo pri tem predmetu učili? Pri Športu za zdravje bomo z različnimi oblikami teka povečevali kondicijo na zabaven način, igrali odbojko, košarko, nogomet in odbojko na mivki. Ponovili elemente atletike ter se zabavali v vodnem mestu Atlantis.  

Kdaj bo potekal pouk? Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro.    

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo splošno kondicijsko pripravo, odbojko in plavalne spretnosti.  

Kaj moram še vedeti? Plavanje v vodnem mestu Atlantis bomo izvedli en dan po pouku v mesecu maju in je potreben denarni prispevek.   

 

UREJANJE BESEDIL

učiteljica MAJDA ŠUBIC

7. razred

 

Slika: namizni računalnik https://esosed.files.wordpress.com/2010/12/25518696_1.jpg.

Digitalizacija je postala nuja. Digitalne kompetence predstavljajo samozavestno, kritično in odgovorno upotabo digitalnih tehnologij za pridobivanje in izmenjavo informacij, komuniciranje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varno uporabo in reševanje problemov.

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Osnove računalništva in informatike.
 • Spremljali boste razvoj računalniške tehnologije.
 • Naučili se boste izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati ter v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz ter izdelati svoje področje, ga preimenovati in izbrisati.
 • Uporabljali boste elektronsko pošto in razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščite podatkov).
 • Spoznavali prednosti in pasti umetne inteligence, ki vedno bolj postaja del našega vsakdanjika. Uporaba vzbuja nezaupanje in skeptičnost. Prav je, da jo spoznate in ozavestite njeno uporabo na različnih področjih.
 • Urili se boste v uporabi grafičnega okolja MS Windows, podrobneje spoznavali urejevalnik besedil MS Word (ali Microsoft  365) in v njem izdelali različne dokumente in izdelke.
 • Spoznali boste kako v računalnik vnesemo besedilo, slike in tabele ter jih uredili in jih pripravili za tiskanje. Naučili se boste pravilnega številčenja odstavkov in strani, oblikovanja naslovov, odstavkov, strani, ozadja…

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat tedensko eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni? Pripravili boste projektno nalogo katere področje si lahko izberete sami in jo predstavili skupini.

Kaj moram še vedeti? Predmet se izvaja v sodobno opremljeni računalniški učilnici. 

Ne odlašajte, začnite in premagajte svoje dvome.

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

učiteljica SABINA LEBEN

7., 8. in 9. razred

 

Na Radiu Slovenija – oddaja Hudo!

 

Sodelovanje v radijskih delavnicah Radia Slovenija – Hudo!

 

Zaključna prireditev Hudo!

 

Urejanje stenskega časopisa

 

Radio Sora

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

 • Raziskovali bomo različne medije – iskali, poslušali in gledali različna besedila ter se sami preizkusili v vlogi novinarja.
 • Ustvarjali bomo stenski časopis in sodelovali pri šolskem glasilu.
 • Delali bomo v razredu in na terenu.
 • Učili se bomo samostojnega dela in sodelovanja v skupini.
 • Raziskovali bomo možnosti v okviru spletnih objav ter urejali besedila v Oblaku 365.
 • Predstavljali bomo informativne in interpretativne zvrsti publicističnih besedil.

 

Kdaj bo potekal pouk?

 • Srečujemo se enkrat na teden po 1 uro (35 oz. 32 ur na leto). Kadar potekajo delavnice, srečanja potekajo od 2 do 4 ure.

 

Kako bomo ocenjeni?

 • V vsakem ocenjevalnem obdobju boste dobili oceno iz zapisanih ali govorjenih novinarskih zvrsti.

 

Kaj moram še vedeti?

 • Sodelovali bomo tudi z lokalnim Radiem Sora in se udeležili novinarskih delavnic Radia Hudo, če boste želeli.

 

 

OBDELAVA GRADIV UMETNE SNOVI

učiteljica ŠPELA JAZBAR

9. razred

 
  Česa se bomo pri tem predmetu učili? Poglobili bomo znanje o umetnih gradivih, načrtovali predmete iz umetnih snovi in drugih gradiv, spoznali osnovna orodja za obdelavo umetnih snovi in njihovo varno uporabo, naučili se bomo ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal v blok uri, torej  6. in 7. uro, na vsakih 14 dni.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke.

Kaj moram še vedeti? Izdelovali bomo uporabne izdelke, delo bo pestro in zanimivo. Nekateri izdelki so skupni, druge bomo izdelovali po lastni izbiri. Predmet priporočam vsem učenkam in učencem, ki imajo veselje do praktičnega dela, do izdelovanja lastnih izdelkov iz različnih materialov in si želijo razvijati ročne spretnosti.

 

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

učiteljica ŠPELA JAZBAR

7., 8. in 9. razred

 
 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?  Spoznali bomo pot izdelka od ideje do realizacije na sodoben računalniško podprt način. Modelirali bomo v 3D-prostoru s programom SketchUp in ostali podobnimi programi, ki nam omogočajo 3D modeliranje. S tem bomo  svoje zamisli prenesli v tridimenzionalno sliko na zaslonu in si lažje predstavljali svoj izdelek. Narisane izdelke bomo tudi natisnili na 3D-tiskalniku ali izdelek izdelali v delavnici.  Razvijali bomo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov.

Kdaj bo potekal pouk? Pouk bo potekal enkrat na teden po eno šolsko uro.

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevali bomo izdelke in izvedbo le teh.

Kaj moram še vedeti? S samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavamo in razvijamo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti.

 

RUŠČINA

učiteljica MANCA KOCEN

7. razred

 

 

Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Vas zanima, kako prebrati in izgovoriti besede привет, пока in хорошо?

Ste vedeli, da Rusi ob napisu Pozor, hud pes! začudeno pogledajo lastnika? Napis bi nesrečno prevedli v Sramota, suh pes!

Ali veste, kateri dobri mož prihaja iz Rusije in katero je njegovo prevozno sredstvo?

Pridite na izbirni predmet ruščine! Usvojili boste novo pisavo, spregovorili v najbolj razširjenem slovanskem jeziku, odkrivali skrivnosti ruske kulture ter bajali ob ruskem čaju in palačinkah.

Поехали! [pajehali] = Začnimo!

Kdaj bo potekal pouk? Z ruščino bomo pričeli v sedmem razredu. Pouk ruščine bo potekal v času predure ali 6. uro, v celem letu bomo izvedli 70 ur. 

Kako bomo ocenjeni? Ocenjevanje bo številčno. Skupno bodo učenci ocenjeni najmanj 3-krat.  

 

PLES

učiteljica BERNARDA POHLEVEN

7. in 8. razred

 
Česa se bomo pri tem predmetu učili?

Pri plesu se bomo učili različne zvrsti aerobike, družabno-plesne igre, osnovne elemente jazza (gibanja na mestu in v prostoru), elemente sodobnega plesa (osnovne vaje za oblikovanje gibanja na mestu in v prostoru), družabne plese svetovnega plesnega programa (osnovne slike standardnih in latinskoameriških plesov), osnovne zakonitosti ustvarjanja koreografije (kratke plesne sestave, sestava formacij). 

Kdaj bo potekal pouk?

Vsak teden eno šolsko uro, preduro ali 6. uro ali 7. uro. 

 Kako bomo ocenjeni?

Ocenjevanje je številčno in zajema tako praktična kot tudi teoretična znanja. Za vsako ocenjevanje bodo pripravljena merila, s katerimi bodo učenci seznanjeni. Prav tako bodo seznanjeni s standardi znanja, ki so na temeljnem nivoju.

Kaj moram še vedeti?

S seboj prinesi veliko dobre volje in željo za nastop na kakšni prireditvi.

(Skupno 1.655 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost