Organi šole

ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter Svet šole, ki ga sestavljajo:

– predstavniki staršev (Miloš Križaj, Damjan Perovšek, Petra Tramte)

– predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Ema Koplan, Zlatko Košič)

– predstavniki delavcev šole (Andrej Čemažar, Majda Jeraj, Tatjana Jeram, mag. Tina Osterman, Zinka Pintar)

Predsednica Sveta šole je  Majda Jeraj, namestnica mag. Tina Osterman.

Prvi sestanek Sveta šole v šolskem letu 2020/21 bo v torek, 29. 9. 2020 ob 18.00. Zapisnik bo v fasciklu Sveta šole v tajništvu šole.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje Svet staršev. Predsednik je bil do šolskega leta 2019/20 g. Tomaž Rant. Letos bo potrebno izvoliti novega, ker g. Rant na šoli nima več šoloobveznih otrok.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Sestava Sveta staršev v tem šolskem letu se nahaja v rubriki ZA STARŠE IN UČENCE.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Prvi sestanek v šolskem letu 2020/21 bo v torek, 29. 9. 2020 ob 18.15, kjer bomo izvolili novega predsednika/ico Sveta staršev. Zapisnik bo v fasciklu Sveta staršev v tajništvu šole.

STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

RAZREDNIK

Razrednik:

vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,

skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,

sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,

odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 974 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost