Skoči na glavno vsebino
Select Page

Katalog IJZ

Informacija o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Ivan Groharja

Podlubnik 1

4220 Škofja Loka

Telefon: 04 506 11 13

Faks: 04 512 51 41

Odgovorna uradna oseba: Marko Primožič, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: Januar 2013
Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.groharca.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: osnovnošolsko splošno izobraževanje

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matična šola:

Osnovna šola Ivana Groharja

Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka

Telefon: 04 506 11 13 , Faks: 04 512 51 41

info(at)os-igroharja.si

 

Podružnična šola Tadeusz Sadowski Bukovica

Bukovica 21, 4227  Selca

Telefon: 04 /510 36 10

 

Podružnična šola Lenart

Sveti Lenart 24, 4227 Selca

Telefon: 04 510 35 70

 

Podružnična šola Bukovščica

Bukovščica 4, 4227 Selca

Telefon: 04 /510 35 80

 

Organigram  

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Marko Primožič, ravnatelj

Telefon.: 04 506 11 11

faks.: 04 512 51 41

e-naslov: marko.primozic (at)os-igroharja.si.

2.c Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
mag. Tomaž Pisk

odv.pisk(at)siol.net

2.č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
  1. Organizacijsko in delovno področje

Poslovnik o delu Sveta šole OŠ Ivana Groharja

Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Ivana Groharja

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o šolski prehrani

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v OŠ Ivana Groharja

 

  1. Področje osebnih podatkov

Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov na OŠ Ivana Groharja

 

  1. Finančno področje

– Pravilnik o računovodstvu v OŠ Ivana Groharja

– Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov v OŠ Ivana Groharja

– Navodila o notranjih kontrolah v povezavi s knjigovodskimi listinami in poslovnimi knjigami v OŠ Ivana Groharja

Državni predpisi Predpisi so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

 

 

Druge povezave na državne registre:

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si

– Uradni list RS: http://www.uradni-list.si

– Državni zbor: http://www.dz-rs.si

– EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

– Občina Škofja Loka: http://www.skofjaloka.si/

 

Predpisi lokalnih skupnosti ·         Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja

 

Predpisi EU Predpisi so objavljeni na spletni strani

http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov – Letni delovni načrt

– Vzgojni načrt

– Pravila šolskega reda

– Hišni red

– Načrt varnih poti

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ – vpis v prvi razred

– odložitev šolanja

– oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu

– prilagajanje šolskih obveznosti

– subvencioniranje prispevkov

– izrekanje vzgojnih opominov

– izbira in imenovanje ravnatelja

 

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc – zbirka podatkov o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših – ni prosto dostopna

– zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših – ni prosto dostopna

– zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah – ni prosto dostopna

– zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – ni prosto dostopna

– zbirka podatkov o učencih in otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – ni prosto dostopna

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk – evidenca zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna

–  zbirka podatkov o plačah zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna

– evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna

– popis nepremičnin

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa –       Urnik oddelkov

–       Urnik učiteljev

–       Urnik govorilnih ur

–       Urnik šolskih prevozov

–       Šolski koledar

     

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Spletni dostop: www.groharca.si

 

Fizični dostop

Osnovna šola Ivana Groharja

Podlubnik 1

4220 Škofja Loka

Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 9.00 in od 11.00 do 13.00

V času počitnic so uradne ure drugačne

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja
Šola lahko prosilcu za informacije značaja zaračuna stroške posredovanja po naslednjem ceniku, če skupni stroški presegajo 10 EUR:

1. ena stran fotokopije formata A4 – 0,06 EUR,

2. ena stran fotokopije formata A3 – 0,13 EUR,

3. ena stran fotokopije večjega formata – 1,25 EUR,

4. ena stran barvne fotokopije formata A4 – 0,63 EUR,

5. ena stran barvne fotokopije formata A3 – 1,25 EUR,

6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD – 2,09 EUR,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R – 2,92 EUR,

8. elektronski zapis na eni disketi – 1,25 EUR,

9. posnetek na eni videokaseti – 4,17 EUR,

10. posnetek na eni avdio kaseti – 2,09 EUR,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 0,13 EUR,

12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko – 1,25 EUR,

13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,08 EUR,

14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko – 0,13 EUR,

15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Če stroški presegajo 83,46 EUR, lahko šola od prosilca zahteva prehodni polog v višini predvidenih dejanskih stroškov.

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

 

(Skupno 1.484 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost